revideret pr. d.10 juni 2021


§ 1

Klubbens navn :
Ravnsborg Bowling Køge
Forkortet R.B.K.
§ 2

Klubbens formål er at dyrke og fremme bowlingspillet
og varetage medlemmernes interesser inden for denne sportsgren.
§ 3 stk. 1

Alle kan blive medlem af R.B.K. ved henvendelse til formanden.
Optagelsen skal i øvrigt godkendes af bestyrelsen.
R.B.K. optager passive medlemmer.

§ 3 stk. 2

Spillere der ønsker at skifte fra aktiv til passiv kan gøre dette med dags varsel når det skyldes længerevarende sygdom o.l. ved at melde dette til formand, kasserer eller seniorleder. Der betales kontingent som aktiv måneden ud i dette tilfælde. Spillere der ønsker at skifte fra aktiv til passiv af alle andre årsager kan gøre det ved at melde dette til formand, kasserer eller seniorleder, men skal betale kontingent som aktiv for resten af halvåret. Passive medlemmer kan melde sig aktive til den 1. i førstkommende måned, såfremt der er plads.
§ 4

Kontingentets størrelse vedtages på den ordinære generalforsamling for et år af gangen.
Både seniorer og ungdom betaler kontingent for et halvt år af gangen.
Første halvår går fra 1/1 – 30/6 og 2. halvår går fra 1/7 – 31/12.
Kontingentet betales forud pr. halvår senest den 15/2 og den 15/9.
Hvis et medlem er mere end et 1/2 år bagud betragtes medlemskabet som ophørt.
Hvis kontingentet efterfølgende bliver betalt betragtes det igen som fuldbyrdet medlemskab.

§ 4 stk. 1

Ved udmeldelse af klubben hæfter man for kontingent for den igangværende halvsæson.
§ 5

R.B.K.´s højeste myndighed er generalforsamlingen. På denne har alle aktive seniorer stemmeret.
Passive medlemmer kan deltage med taleret, men ikke med stemmeret.
Ungdomsafdelingens medlemmer eller forældre til ungdomsspiller kan deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.
§ 6

Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i marts måned
– og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via hjemmeside og Facebook.
§ 7

Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer:

1. Formand vælges på lige år
2. Sekretær vælges på lige år
3. Kasserer vælges på ulige år
4. Ungdomskoordinator vælges hvert år
5. Sportschef vælges hvert år
6.
7

Spilleudvalg herrer
Spilleudvalg damer

vælges hvert år
vælges hvert år

8. Bestyrelsessuppleant vælges hvert år
9. Revisor vælges hvert år
10. Revisorsuppleant vælges hvert år
11. Webmaster vælges hvert år
§ 8

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyresen beretning
3. Ungdomskoordinators beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. For sent indkomne forslag afvises.
7. Valg af bestyrelse
8. evt.
§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder anledning dertil,
eller såfremt 50 % af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom.
Reglerne for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er de samme som til en ordinær generalforsamling.
§ 10

Vedtægtsændringer eller vedtægtstilføjelser kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 11

Afstemninger skal foretages skriftligt såfremt blot et medlem kræver dette.
§ 12

Alle afstemninger er gyldige med simpelt flertal.
§ 13

Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der fremlægger sine beslutninger på det førstkommende medlemsmøde. Medlemsmøde finder sted så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder m.v.

§ 13 stk. 1
Beslutningstager fra bestyrelsen er formanden, kasserer og ungdomskoordinator
§ 14

Kassereren forestår økonomien efter generalforsamlingens og bestyrelsens anvisninger.
Kassereren skal føre det daglige regnskab, der skal fremlægges på generalforsamlingen i revideret stand.
§ 15

Klubbens seniorafdelings spilletrøjer er grøn og buks/nederdel er sort.
§ 16

R.B.K kan opløses, når der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
– af de fremmødte stemmeberettigede er et flertal på 9/10 herfor.
§ 17

R.B.K.´s eventuelle kassebeholdning og formue iøvrigt tilfalder ved opløsning den bowlingklub i Køge,
der har en ungdomsafdeling og må af denne klub kun anvendes til ungdomsarbejde.
Skulle en sådan klub ikke findes, afgør generalforsamlingen, hvorledes værdierne skal fordeles.

§ 18

Alle medhjælpere til ungdomsafdelingen samt alle bestyrelsesmedlemmer skal godkendes med børneattest

§ 18 stk 1

Alle børneattester skal fornyes hver 5 år så alle attester fornyes på årstal der slutter med 0 eller 5